Rodzaje banków.

Mogą to być banki państwowe, banki spółdzielcze lub też banki w formie spółek akcyjnych. Forma każdej z tych instytucji może być skierowana na określone akcje kredytowe. Banki mogą uzyskiwać środki poprzez powiększanie własnych funduszy, czy też mogą pozyskiwać środki w formie depozytów, od różnego rodzaju przedmiotów. Ponadto mogą pozyskiwać pieniądze ze środków na rynku międzybankowym, a także otrzymać środki z Banku Centralnego.

Odsetki od depozytów.

Dodatkowe środki pieniężne banki pozyskują także w drodze emisji obligacji, a także z pożyczek podporządkowanych. Najwięcej środków pieniężnych banki otrzymują z depozytów. Jest to ściśle związane z siecią, jaką dysponuje bank, a także z jego lokalizacją. Banki starają się rozbudowywać sieć bankową, ale jest to dosyć kosztowne posunięcie. Zwiększa się konkurencyjność banku i tym samym o wiele trudniej jest otrzymać depozyt. Na to jak duży jest zysk z depozytów ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest wysokość odsetek jakie bank musi wypłacić deponentowi, a także metoda według której te odsetki będą naliczane. Sam poziom odsetek jakie wypłaci bank uzależniony jest od skali inflacji, a także od konkurencji jaka znajduje się na rynku lokacyjnym. Znaczenie ma także termin złożonego depozytu, a także rentowność instrumentów znajdujących się na danym rynku kapitałowym i pieniężnym. Banki nie chcą zbyt chętnie podawać w jaki sposób liczą koszta z depozytów. Zazwyczaj zyski z depozytów liczone są poprzez podzielenie sumy zapłaconych i naliczonych odsetek przez średni stan depozytów, a następnie pomnożenie wyniku przez sto. Wówczas wyliczany jest tak zwany wskaźnik WPD. Należy jednak wiedzieć, że wskaźnik ten nie uwzględnia rezerw obowiązkowych jakie odprowadzane są do NBP.